а

Заштитник грађана упутио је Мишљење Републичкој агенцији за становање, Граду Београду и Министарству урбанизма и грађевине у ком је указао да у одређеним случајевима постоји правна несигурност становања и ограничен приступ социјалном становању за посебно угрожене категорије становништва. Најугроженије групе становништва у Србији не могу самостално и под тржишним условима решити свој стамбени проблем, али ни измиривати преузете трошкове због чега су у сталном ризику да се с њима раскине уговор о закупу социјалног стана који им је додељен.

Надлежни органи треба да предузму све мере како би се установили и развијали други програми социјалног становања и на тај начин обезбедили услове за становање у заштићеним условима за најугроженије грађане у Србији.

Документ: Мишљење социјално становање

RRIMS

Учествујући у раду Конференције коју је организовала Покрајинска омбудсманка АП Војводине госпођа Анико Мушкиња Хајнрих, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је указао на значај родне димензије у покрету за људска права и на то да је учешће припадница националних мањина у раду и креирању политика мањинских самоуправа процес који доприноси суштинској равноправности полова и квалитетнијем раду ових тела. Надлежности националних савета су концентрисане на остваривање самоуправе у вези са остваривањем културне аутономије и родна перспектива у том процесу доприноси отклањању стереотипа који су основа патернализма и маргинализације жена.

Централом свечаношћу у Руском Крстуру, Русини у Србији су обележили два значајна јубилеја - 260 година образовања на русинском језику и стогодишњицу од изградње школског објекта Замак, где је данас поред простора за образовање, смештена и централна канцеларија Националног савета Русина и музејска збирка. Осим Свечане седнице на којој су учесници говорили о високим стандардима заштите и значају образовања за очување националног идентитета припадника русинске заједнице, одржан је и богат културно уметнички програм.

У складу са Споразумом о разумевању који су потписали Министарство правде и државне управе, Заштитник грађана и УНХЦР одржан је састанак у Суботици са представницима ромског цивилног сектора и организација које се баве друштвеним укључивањем Рома на тему "Новине у области уписа у матичне књиге рођених и личне документације". На састанку је представљен напредак учињен у овој области, али и позвани сви учесници да помогну и да се укључе у овај процес како би се проблем правне невидљивости решио до краја 2015. године.

У реализацији овог споразума споразумне стране ће сарађивати у вези свих активности које су у циљу реализације предмета споразума у најкраћем могућем року, планирати и учествовати у медијској кампањи, организовати округле столове и радионице за заинтересоване стране у овом процесу, уложити максималне напоре да планирају и прикупе средства за релевантне активности из буџета Републике Србије и међународне донаторске заједнице.

BPRI

На позив Омбудсмана Републике Македоније заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у раду регионалне конференције посвећене проблемима етничке дискриминације. Највише речи је било о антидискримнационим политикама и поступањима омбудсмана и антидискриманторних тела у региону.

Дискриминација Рома и висока етничка дистанца према Ромима су проблеми држава западног Балкана, а често и органи јавне власти не поштују људска права грађана ромске националности и поступају дискриминаторно. Улога омбудсмана и антидискриманторних тела је због тога изузетно значајна јер поред поступања по притужбама грађана којима се указује на дискриминацију, они би требало да делују превентивно и да активно доприносе сузбијању сваког облика дискриминације.

 

Документа: