а

05 04 13

У складу са Споразумом о разумевању између Министарства правде и државне управе, Заштитника грађана и Високог комесаријата за избеглице Уједнињених нација (УНХЦР), организована је обука за матичаре и представнике центара за социјални рад са територије Подунавског, Браничевског, Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа у вези са уписом правно невидљивих лица у матичне књиге, али и о примени Закона о пребивалишту и боравишту грађана, посебно у вези са одредбом која се односи на пријаву пребивалишта на адресу центра за социјални рад.

У дискусији која је уследила након излагања предавача, запослени у центрима за социјални рад су указали на проблеме и недоумице са којима се сусрећу у раду, а у вези с поступком пријаве пребивалишта на адреси центра ради издавања личне карте, као и то да је неопходно да надлежно министарство прецизније дефинише неопходне услове и поступање центара, у циљу што ефикаснијег остваривања права грађана.

Заштитник грађана је у поступцима по притужби Националног савета бошњачке националне мањине утврдио пропусте у раду града Новог Пазара и општина Прибој, Пријепоље и Сјеница и упутио препоруке како би се пропусти отклонили, обезбедила доследна примена закона и остваривање права на финансирање делатности националних савета националних мањина и средствима локалних буџета. И поред тога што су испуњени законом прописани услови, наведене локалне самоуправе нису поступиле у складу са законом и нису одлукама о буџету обезбедиле средства и нису донеле одлуке којим се иста распоређују за финансирање делатности Националног савета бошњачке националне мањине.

Имајући у виду да је законом уређено да се средствима из јавних извора финансира делатност националног савета националних мањина и међуосталим, рад установа, фондација, привредних друштава, програма и пројеката у области образовања, културе, обавештавања и службене употребе језика и писма националне мањине, поступање по препорукама обезбедиће остваривање и унапређење права припадника бошњачке националне мањине и очување етно - културног идентитета грађана.

 

Настављајући праксу радних посета мултиетничким општинама у циљу идентификације проблема с којима се сусрећу локалне самоуправе у заштити и унапређењу људских и мањинских права, представници Одељења за националне мањине Заштитника грађана одржали су састанке са начелником општинске управе, представницима матичне службе и центра за социјални рад, као и са члановима Савета за међунационалне односе. Посебно је истакнут проблем функционисања Савета за међунационалне односе који се није састао више од две године, иако је кад је основан био пример добре праксе. Имајући у виду специфичне проблеме и сиромаштво са којима се суочавају припадници ромске националне мањине, организован је и пријем притужби у ромском насељу.

Након што је Градско веће града Београда дало сагласност на Акциони план за пресељење становника новоформираних насеља, у која су привремено смештене породице исељене из нехигијенских насеља у граду, овог месеца је образовано Координационо тела ради повезивања и ефикасне комуникација свих учесника у реализацији Акционог плана. Како би се пројекат пресељења насеља, који се финансира из предприступних ИПА фондова, реализовао на време и уз поштовање људских права становника ових насеља, чланови Координационог тела и представници заинтересованих међународних институција, договорили су за наредни период активности, мере и њихове носиоце, у циљу да се све фазе пресељења реализују у складу са међународним стандардима.

Чланови Координационог тела су, осим представника надлежних градских секретаријата и ОЕБС - Мисије у Београду и Канцеларије за пројекте - УНОПС, заменик заштитника грађана, директорка Канцеларије за људска и мањинска права и председник Националног савета ромске националне мањине.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са директорком Републичке агенције за становање Мајом Лакићевић о проблемима с којима се суочавају грађани који су остварили права призната Законом о социјалном становању као и о потребама измене прописа и унапређења система у којем се ово право остварује.

Основни проблем је у томе што велики број социјално угрожених грађана, посебно Рома, и поред ниске цене закупнине социјалних станова, не може редовно да измирује обавезе. Многима од њих „социјална помоћ“ је једини сигуран извор прихода. Због тога систем социјалног становања мора да обухвата и мере за запошљавање и економско оснаживање најсиромашних грађана, али и друге јефтиније облике становања.