а

Општинска управа општине Прешево је, поступајући по Закључку Општинског Већа општине Прешево, прекршила права грађана утврдио је Заштитник грађана, јер се издавање извода из матичне књиге рођених, извода из матичне књиге венчаних и уверења о држављанству и примање захтева за дечији додатак условљава доношењем потврде од Јавног предузећа за комунално – стамбену делатност „Моравица“ да су плаћени сви доспели рачуни.

Заштитник грађана је, ради отклањања пропуста, упутио препоруке и обавезао надлежне органе да га у року од 15 дана обавесте о поступању по њима.

Препорука општини Прешево

13. мај 2013. Бујановац

Bujanovac

Имајући у виду, да је успостављање сарадње између локалне самоуправе и надлежних државних органа предуслов за успешну интеграцију најугроженијих грађана, Заштитник грађана је организовао састанак на ком су присуствовали председник скупштине општине Бујановац, комесар за избеглице и миграције Републике Србије, шеф канцеларије Координационог тела у Бујановцу, као и представници Високог комесаријата за избеглице Уједињених нација (УНХЦР). Како је потписан уговор којим је предвиђено побољшање услова становања интерно расељених лица, који већ 14 година живе у веома тешким условима у неформалном колективном центру “Салваторе”, на састанку је договорено да ће Комесаријат за избеглице и миграције и Општина Бујановац предузети све мере како би се што пре почело са имплементацијом уговора.

Овом приликом, заменик Заштитника грађана др Горан Башић сусрео се и са председником Националног савета албанске националне мањине, као и са представницима локалних невладиних организација са којима је разговарао о проблемима са којима се сусрећу и препрекама у остваривању права.

obuka pravno nevidljivi

Готове две године након доношења измена Закона о пребивалишту и боравишту грађана којим је предвиђена могућност пријаве пребивалишта на адресу центра за социјални рад ради издавања личне карте, закон се не примењује доследно, а инструкција коју је донело Министарство рада, запошљавања, социјалне политике није довољно јасно дефинисала поступање центара за социјални рад, истакао је заменик Заштитника грађана др Горан Башић на обуци за матичаре, социјалне раднике и представнике полицијских управа која је организована у складу са Споразумом о решавању проблема правно невидљивих лица.

Представници центара за социјални рад који су учествовали на обуци истакли су да имају велики број недоумица у вези са применом инструкције коју је донело Министарство, као и да је потребно што пре прецизније уредити овај поступак.

zakonodavni okvir

Заштитник грађана је до сада упутио шездесет препорука и мишљења у вези заштите и унапређења остваривања права припадника националних мањина, док је број препорука које су упутили омбудсмани у региону у вези остваривања колективних права националних мањина далеко мањи. Овај број препорука, али и обраћање свих националних савета националних мањина Заштитнику грађана, указује да је потребно унапредити законодавни оквир заштите права националних мањина, истакао је заменик Заштитника грађана др Горан Башић на конференцији “Јачање сарадње институција и тела која се баве унапређењем и заштитом националних мањина у Републици Србији” коју су организовали Европска Унија и Савет Европе у сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права Владе РС.

Представници националних савета националних мањина су указали на велики број проблема са којима се суочавају у свом раду од усвајања Закона о националним саветима националних мањина и да је потребно изменама и допунама унапредити поједине одредбе како би се Закон доследно спроводио, у интересу остваривања и унапређења права припадника националних мањина у свим областима културне аутономије.

Златибор, 21. април 2013.

Доношење измена и допуна Закона о ванпарничном поступку омогућило је да се „правно невидљива лица“, након релативно брзог судског поступка и на основу решења суда, уписују у матичне књиге рођених. Овај поступак не може заменити упис у матичне књиге рођених у редовном управном поступку, који мора бити ефикаснији и завршен у законом прописаном року, истакао је заменик заштитника грађана др Горан Башић.