а

У складу са споразумом о разумевању између Министарства правде и државне управе, Заштитника грађана и Високог комесаријата за избеглице УН, у Крагујевцу је организована обука судија у вези са утврђивањем времена и места рођења по одредбама Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку.

У дискусији која је уследила након излагања предавача, судије су се сагласиле да одредбе Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку представљају основ за ефикасан поступак утврђивања времена и места рођења, али су исто тако указали и да је рок од 90 дана, у коме је суд дужан да донесе решења о времену и месту рођења, кратак и изразили сумњу у погледу поштовања прописаних рокова за доношење решења.

OKRUGLI STO BEOGRADSKOG CENTRA ZA LjUDSKA PRAVAПрепоруке Заштитника грађана и других независних тела које су упутили надлежним органима због отклањања пропуста у вези са остваривањем права националних мањина не остварују се у пуној мери. Слабости постојећих прописа којима је уређена заштита права националних мањина и њихова неусклађеност са другим законима један су од узрока који оптерећује друштвене односе и положај мањина. Такво стање би се превазишло активнијим односом органа јавне управе према заштити људских и мањинских права. Међутим, неспровођење појединих препорука, шта више несарадња појединих органа јавне управе са независним телима, у вези са отклањањем утврђених пропуста указује на то да постојећи ресурси органа који одлучују о остваривању поменутих права нису довољни.

У оквиру пројекта Повећање ефикасности и видљивости независних институција за заштиту људских права у Србији који је реализовао Београдски центар за људска права уз финансијску подршку УСАИД – ИСЦ, одржан је округли сто у Новом Пазару на коме су представљене Препоруке Заштитника грађана у области остваривања права националних мањина и њихово спровођење у пракси.

Учесници, представници невладиних организација, су се сагласили да у интересу својих грађана, локалне самоуправе имају обавезу да доследно примењују законе и да извршење Препорука Заштитника грађана није само обавеза већ доприноси заштити и остваривању права припадника бошњачке националне мањине на равноправну службену употребу босанског језика и писма. Са становишта владавине права и заштите људских и мањинских права, како је посебно истакнуто, нису прихватљиви разлози којим локалне власти правдају непоступање по Препорукама, као што су да поједине одредбе закона треба мењати и унапредити или недостатак финансијских средстава.

Priboj

Општина Прибој није у равноправну службену употребу увела босански јер су одборници у Скупштини општине више пута одбијали да донесу одлуку о измени члана Статута Општине којом би омогућили остваривање овог Уставом зајамченог и законом прописаног права.

Општинска управа није допринела превазилажењу овог проблема, на који су препорукама указивали Заштитник грађана и Повереница за заштиту равноправности, али и надлежни државни органи, Национални савет бошњачке националне мањине, невладине организације и грађани. У међувремену број Бошњака у овој општини смањен је испод Законом прописаног минимума од 15% за увођење језика националне мањине у службену употребу у локалној самоуправи. На дан матерњег језика, 21. фебруара, босански језик се уводи у наставу у школама у Новом Пазару, Сјеници, Тутину и Пријепољу у којима је босански у службеној употреби, а у школама у Прибоју то није омогућено. Заштита језика националних мањина и изучавање националне културе и историје основ су заштите права на очување идентитета. Република Србија је ова права признала и заштитила и развија начине њихових остваривања. Локалне самоуправе су обавезне да штите људска и „мањинска“ права и посебно да се старају о службеној употреби језика и писама. Свако супротно чињење је незаконито и непрописно. Међутим, поред прописа који би требало да су довољан разлог за остваривање права, мотив општинским властима да примене законе требало би да буду грађани чије интересе су дужни да заступају, а права штите тако што ће „управљати“ проблемима и отклањати ризике.

Fotografija0145

У складу са Споразумом о разумевању између Министарства правде и државне управе, Заштитника грађана и Високог комесаријата за избеглице УН, организована је обука за матичаре и представнике центара за социјални рад београдских општина у вези са уписом правно невидљивих лица у матичне књиге, али и о примени Закона о пребивалишту и боравишту грађана, посебно у вези са одредбом која се односи на пријаву пребивалишта на адресу центра за социјални рад.

У дискусији која је уследила након излагања предавача, запослени у центрима за социјални рад су указали на проблеме и недоумице са којима се сусрећу у раду, а у вези с поступком пријаве пребивалишта на адреси центра ради издавања личне карте, као и то да је неопходно да надлежно министарство прецизније дефинише неопходне услове и поступање центара, у циљу што ефикаснијег остваривања права грађана.