а

На иницијативу Заштитника грађана одржан је састанак посвећен унапређењу поступка пријаве пребивалишта на адреси центра за социјални рад. На састанку којем су присуствовале Гордана Стаменић, државна секретарка у Министарству правде и државне управе, Јасмина Бенмансур, помоћница у истом Министарству, Зорица Лончар Касалица, начелница Управе за управне послове Министарства унутрашњих послова, Драган Вулевић, начелник у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и Давор Рако, представник Високог комесаријата за избеглице Уједињених нација, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је подсетио да је основна сврха пријављивања пребивалишта на адреси центра за социјални рад омогућавање лицима који ни по једном другом, Законом утврђеном основу, не могу да пријаве пребивалиште, да то учине на адреси ових установа и тако стекну правни основ за остваривање права која су условљена одређивањем пребивалишта – лична документа, држављанство, здравствена и социјална заштита...

Највећи број грађана који се налази у оваквој ситуацији су ромске националности и живе у неформалним, нехигијенским насељима, немају лична документа и отежано им је или потпуно онемогућено остваривање права. Променама Закона о пребивалишту и боравишту грађана које је пре две године иницирао Заштитник грађана омогућено је да ови грађани пријавом пребивалишта на адреси центра за социјални рад стекну основ за покретање поступака пред надлежним органима за оствривање поменутих права. Подзаконски акт који је донео Министар унутрашњих послова уз сагласност Министра рада, запошљавања и социјалне политике ближе је уредио Законом прописан поступак, а његовој ефикасности и једноставности требало би да допринесу закључци са састанка на којем је на предлог Заштитника грађана закључено да Министарство унутрашњих послова и Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, без одлагања, полицијским управама, односно центрима за социјални рад упуте одговарајућа упутства којим ће уредити да грађани брзо и ефикасно остваре право на пријаву пребивалишта на адреси центра, да буду поучени о правима и обавезама које следе након добија решења о пребивалишту или да добију јасно образложење и правну поуку уколико им захтев за пријаву пребивалишта не буде усвојен. Начин на који су државни органи приступили решавању овог проблема и сарадња коју су у вези са тим успоставили пример је остваривања принципа „добре управе“ који инсистира на одговорном, отвореном, стручном и посвећеном раду у најбољем интересу грађана.

IMG 0047

Заменик заштитника грађана др Горан Башић, разговарао је са градоначелником Новог Пазара и замеником председника Општине Пријепоље, о разлозима због којих ове локалне самоуправе нису поступиле по препорукама Заштитника грађана у вези са остваривањем законом утврђених права на службену употребу босанског језика и обавезу финансирања Националног савета бошњачке националне мањине. Проблеми примене Закона о националним саветима националних мањина и неспроведених избора Националног савета Бошњака представљају озбиљан друштвени проблем и препрека су заштити Уставом зајамченог права на очување и унапређење етничког и културног идентитета националних мањина. Слични проблеми уочени су, на основу притужби грађана и националних савета, и у другим локалним самоуправама – Прибој, Бујановац, Прешево, Босилеград, Врбас, Суботица...

 

У циљу унапређења извештавања надзорним телима Уједињених нација и унапређења спровођења антидискриминационих политика, у Палати Србије је одржана дводневна конференција. Представници Заштитника грађана, Поверенице за заштиту равноправности, цивилног сектора и надлежних државних органа, разговарали су о томе који су општи проблеми и решења у идентификовању и извештавању о дискриминацији у јавном и приватном сектору и како унапредити садржај периодичног извештаја о примени Конвенције о елиминацији свих облика расне дискриминације.

Учесници конференције су се сагласили да ће значајан допринос унапређењу садржаја државних извештаја о примени међународних уговора о људским правима дати израда индикатора људских права ради мерења постојања дискриминације у законима и/ли у пракси јавног и приватног сектора, али и прикупљање података и сарадња у процесу припреме извештаја, са Заштитником грађана, Повереницом за заштиту равноправности и организацијама цивилног сектора.

Сарајево 27.-31. мај

 

BPRI

У регионалном извештају ОСЦЕ који је представљен на конференцији „Најбоље праксе у региону у интеграцији Рома“ истакнуто је да је рад Заштитника грађана Републике Србије у вези са заштитом права Рома највише допринео фактичком унапређењу положаја припадника ове рањиве групе. За државе у региону од значаја су рад и резултати које је Заштитник грађана постигао у вези са решавањем статуса „правно невидљивих“ и бескућника, као и надзор над остваривањем права Рома.

У раду Конференције учествовали су представници јавне управе, независних тела и локалних самоуправа из држава западног Балкана.

Општина Прешево повредила је право Националног савета албанске националне мањине да се његова делатност финансира и средствима локалног буџета с обзиром да су испуњени услови прописани Законом о националним саветима националних мањина, утврдио је Заштитник грађана.

Препорука општини Прешево ради доследне примене Закона о националним саветима националних мањина