а

IMG 0047

Заменик заштитника грађана др Горан Башић, разговарао је са градоначелником Новог Пазара и замеником председника Општине Пријепоље, о разлозима због којих ове локалне самоуправе нису поступиле по препорукама Заштитника грађана у вези са остваривањем законом утврђених права на службену употребу босанског језика и обавезу финансирања Националног савета бошњачке националне мањине. Проблеми примене Закона о националним саветима националних мањина и неспроведених избора Националног савета Бошњака представљају озбиљан друштвени проблем и препрека су заштити Уставом зајамченог права на очување и унапређење етничког и културног идентитета националних мањина. Слични проблеми уочени су, на основу притужби грађана и националних савета, и у другим локалним самоуправама – Прибој, Бујановац, Прешево, Босилеград, Врбас, Суботица...

 

У циљу унапређења извештавања надзорним телима Уједињених нација и унапређења спровођења антидискриминационих политика, у Палати Србије је одржана дводневна конференција. Представници Заштитника грађана, Поверенице за заштиту равноправности, цивилног сектора и надлежних државних органа, разговарали су о томе који су општи проблеми и решења у идентификовању и извештавању о дискриминацији у јавном и приватном сектору и како унапредити садржај периодичног извештаја о примени Конвенције о елиминацији свих облика расне дискриминације.

Учесници конференције су се сагласили да ће значајан допринос унапређењу садржаја државних извештаја о примени међународних уговора о људским правима дати израда индикатора људских права ради мерења постојања дискриминације у законима и/ли у пракси јавног и приватног сектора, али и прикупљање података и сарадња у процесу припреме извештаја, са Заштитником грађана, Повереницом за заштиту равноправности и организацијама цивилног сектора.

Сарајево 27.-31. мај

 

BPRI

У регионалном извештају ОСЦЕ који је представљен на конференцији „Најбоље праксе у региону у интеграцији Рома“ истакнуто је да је рад Заштитника грађана Републике Србије у вези са заштитом права Рома највише допринео фактичком унапређењу положаја припадника ове рањиве групе. За државе у региону од значаја су рад и резултати које је Заштитник грађана постигао у вези са решавањем статуса „правно невидљивих“ и бескућника, као и надзор над остваривањем права Рома.

У раду Конференције учествовали су представници јавне управе, независних тела и локалних самоуправа из држава западног Балкана.

Општина Прешево повредила је право Националног савета албанске националне мањине да се његова делатност финансира и средствима локалног буџета с обзиром да су испуњени услови прописани Законом о националним саветима националних мањина, утврдио је Заштитник грађана.

Препорука општини Прешево ради доследне примене Закона о националним саветима националних мањина

Ниш,

 

Obuka javnog servisa

Изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку, Закона о пребивалишту и боравишту и Закона о личној карти фактички положај “правно невидљивих“ лица и „бескућника“ међу којима су најбројнији Роми није битно унапређен. Упис у матичну књигу рођених који се за ова лица остварује у управном и судском поступку је почетак признавања осталих права – на држављанство, лична документа, социјалну и здравствену заштиту, рад... На жалост, проблеми у вези са применом Закона о пребивалишту и боравишту, односно поступања надлежних органа јавне управе, указују на то да још није успостављен ефикасан систем остваривања права „бескућника“.