а

Настављајући праксу радних посета мултиетничким општинама у циљу идентификације проблема с којима се сусрећу локалне самоуправе у заштити и унапређењу људских и мањинских права, представници Одељења за националне мањине Заштитника грађана одржали су састанке са начелником општинске управе, представницима матичне службе и центра за социјални рад, као и са члановима Савета за међунационалне односе. Посебно је истакнут проблем функционисања Савета за међунационалне односе који се није састао више од две године, иако је кад је основан био пример добре праксе. Имајући у виду специфичне проблеме и сиромаштво са којима се суочавају припадници ромске националне мањине, организован је и пријем притужби у ромском насељу.

Након што је Градско веће града Београда дало сагласност на Акциони план за пресељење становника новоформираних насеља, у која су привремено смештене породице исељене из нехигијенских насеља у граду, овог месеца је образовано Координационо тела ради повезивања и ефикасне комуникација свих учесника у реализацији Акционог плана. Како би се пројекат пресељења насеља, који се финансира из предприступних ИПА фондова, реализовао на време и уз поштовање људских права становника ових насеља, чланови Координационог тела и представници заинтересованих међународних институција, договорили су за наредни период активности, мере и њихове носиоце, у циљу да се све фазе пресељења реализују у складу са међународним стандардима.

Чланови Координационог тела су, осим представника надлежних градских секретаријата и ОЕБС - Мисије у Београду и Канцеларије за пројекте - УНОПС, заменик заштитника грађана, директорка Канцеларије за људска и мањинска права и председник Националног савета ромске националне мањине.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са директорком Републичке агенције за становање Мајом Лакићевић о проблемима с којима се суочавају грађани који су остварили права призната Законом о социјалном становању као и о потребама измене прописа и унапређења система у којем се ово право остварује.

Основни проблем је у томе што велики број социјално угрожених грађана, посебно Рома, и поред ниске цене закупнине социјалних станова, не може редовно да измирује обавезе. Многима од њих „социјална помоћ“ је једини сигуран извор прихода. Због тога систем социјалног становања мора да обухвата и мере за запошљавање и економско оснаживање најсиромашних грађана, али и друге јефтиније облике становања.

У циљу сагледавања резултата и проблема, али и размене искустава и мишљења о напретку Декаде Рома у Србији и мерама које су предузете за унапређење положаја Рома, представнице Стручне службе Заштитника грађана учествовале су на шестој Годишњој конференцији Лиге за Декаду Рома. Учесници конференције, представници ромског цивилног сектора, државних органа и међународних организација сагласили су се да су до сада предузете значајне мере за унапређење положаја Рома, посебно у области образовања и здравља, али да и је неопходно наставити са још ефикаснијим спровођењем мера интеграције.

У складу са споразумом о разумевању између Министарства правде и државне управе, Заштитника грађана и Високог комесаријата за избеглице УН, у Крагујевцу је организована обука судија у вези са утврђивањем времена и места рођења по одредбама Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку.

У дискусији која је уследила након излагања предавача, судије су се сагласиле да одредбе Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку представљају основ за ефикасан поступак утврђивања времена и места рођења, али су исто тако указали и да је рок од 90 дана, у коме је суд дужан да донесе решења о времену и месту рођења, кратак и изразили сумњу у погледу поштовања прописаних рокова за доношење решења.