а

У циљу унапређења извештавања надзорним телима Уједињених нација и унапређења спровођења антидискриминационих политика, у Палати Србије је одржана дводневна конференција. Представници Заштитника грађана, Поверенице за заштиту равноправности, цивилног сектора и надлежних државних органа, разговарали су о томе који су општи проблеми и решења у идентификовању и извештавању о дискриминацији у јавном и приватном сектору и како унапредити садржај периодичног извештаја о примени Конвенције о елиминацији свих облика расне дискриминације.

Учесници конференције су се сагласили да ће значајан допринос унапређењу садржаја државних извештаја о примени међународних уговора о људским правима дати израда индикатора људских права ради мерења постојања дискриминације у законима и/ли у пракси јавног и приватног сектора, али и прикупљање података и сарадња у процесу припреме извештаја, са Заштитником грађана, Повереницом за заштиту равноправности и организацијама цивилног сектора.

Сарајево 27.-31. мај

 

BPRI

У регионалном извештају ОСЦЕ који је представљен на конференцији „Најбоље праксе у региону у интеграцији Рома“ истакнуто је да је рад Заштитника грађана Републике Србије у вези са заштитом права Рома највише допринео фактичком унапређењу положаја припадника ове рањиве групе. За државе у региону од значаја су рад и резултати које је Заштитник грађана постигао у вези са решавањем статуса „правно невидљивих“ и бескућника, као и надзор над остваривањем права Рома.

У раду Конференције учествовали су представници јавне управе, независних тела и локалних самоуправа из држава западног Балкана.

Општина Прешево повредила је право Националног савета албанске националне мањине да се његова делатност финансира и средствима локалног буџета с обзиром да су испуњени услови прописани Законом о националним саветима националних мањина, утврдио је Заштитник грађана.

Препорука општини Прешево ради доследне примене Закона о националним саветима националних мањина

Ниш,

 

Obuka javnog servisa

Изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку, Закона о пребивалишту и боравишту и Закона о личној карти фактички положај “правно невидљивих“ лица и „бескућника“ међу којима су најбројнији Роми није битно унапређен. Упис у матичну књигу рођених који се за ова лица остварује у управном и судском поступку је почетак признавања осталих права – на држављанство, лична документа, социјалну и здравствену заштиту, рад... На жалост, проблеми у вези са применом Закона о пребивалишту и боравишту, односно поступања надлежних органа јавне управе, указују на то да још није успостављен ефикасан систем остваривања права „бескућника“.

Заштитник грађана је, у поступку по притужби општине Пријепоље, утврдио да за подручје Вишег суда у Ужицу нису постављени судски преводиоци за босански језик, чиме је повређено право грађана бошњачке националности да у поступцима пред правосудним органима и у управном поступку пред надлежним органима употребљавају свој језик и писмо. Имајући у виду да је припадницима других националних мањина у Србији омогућено остваривање права на употребу матерњег језика пред судовима, Заштитник грађана је, у складу са својим овлашћењима, Министарству правде и државне управе упутио мишљење да је потребно да предузме све мере из своје надлежности како би остваривање овог права било омогућено и припадницима бошњачке националне мањине.

Мишљење Заштитника грађана