а

Поступајући по препоруци Заштитника грађана Општинско Веће општине Прешево ставило је ван снаге Закључак којим се издавање извода и уверења која се издају на основу матичних књига, као и пријем захтева за дечији додатак условљава потврдом од Јавног предузећа да су плаћени доспели рачуни.

Општинско Веће општине Прешево је исправило пропуст у раду, а Општинској управи Прешева је омогућено ефикасно остваривање сопствених и поверених надлежности, поштовање закона и остваривање и заштита људских права и слобода.