а

У циљу унапређења извештавања надзорним телима Уједињених нација и унапређења спровођења антидискриминационих политика, у Палати Србије је одржана дводневна конференција. Представници Заштитника грађана, Поверенице за заштиту равноправности, цивилног сектора и надлежних државних органа, разговарали су о томе који су општи проблеми и решења у идентификовању и извештавању о дискриминацији у јавном и приватном сектору и како унапредити садржај периодичног извештаја о примени Конвенције о елиминацији свих облика расне дискриминације.

Учесници конференције су се сагласили да ће значајан допринос унапређењу садржаја државних извештаја о примени међународних уговора о људским правима дати израда индикатора људских права ради мерења постојања дискриминације у законима и/ли у пракси јавног и приватног сектора, али и прикупљање података и сарадња у процесу припреме извештаја, са Заштитником грађана, Повереницом за заштиту равноправности и организацијама цивилног сектора.