а

Заштитник грађана је у поступцима по притужби Националног савета бошњачке националне мањине утврдио пропусте у раду града Новог Пазара и општина Прибој, Пријепоље и Сјеница и упутио препоруке како би се пропусти отклонили, обезбедила доследна примена закона и остваривање права на финансирање делатности националних савета националних мањина и средствима локалних буџета. И поред тога што су испуњени законом прописани услови, наведене локалне самоуправе нису поступиле у складу са законом и нису одлукама о буџету обезбедиле средства и нису донеле одлуке којим се иста распоређују за финансирање делатности Националног савета бошњачке националне мањине.

Имајући у виду да је законом уређено да се средствима из јавних извора финансира делатност националног савета националних мањина и међуосталим, рад установа, фондација, привредних друштава, програма и пројеката у области образовања, културе, обавештавања и службене употребе језика и писма националне мањине, поступање по препорукама обезбедиће остваривање и унапређење права припадника бошњачке националне мањине и очување етно - културног идентитета грађана.