а

Заједничко саопштење Заштитника грађана и Заменика градоначелника Београда у вези са расељавањем ромских насеља

Остваривање права припадника националних мањина, да учествују у управљању јавним пословима, у складу са међународним обавезама и Уставом Републике Србије, обезбеђено је позитивним прописима, као што су Закон о заштити права и слобода националних мањина, Закон о државним службеницима, Закон о судијама, Закон о јавном тужилаштву и другим, тако што је одредбама ових закона предвиђена обавеза да се при запошљавању у државним органима, јавним службама, органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, правосудним органима, у највећој могућој мери, води рачуна о националном саставу становништва и одговарајућој заступљености припадника националних мањина. Заштитник грађана је у 2009. години спровео истраживање о мерама за запошљавање и заступљености припадника националних мањина у државним органима. Резултати су показали да већина органа државне управе и јавних служби не примењује прописе, не планира мера у вези с повећањем запослености припадника националних мањина и не води евиденцију о националној структури запослених, између осталих разлога, и због тога што Формулар неопходних података о запосленима, који доставља Служба за управљање кадровима нема рубрику о таквом податку. Изузетак од ове негативне праксе су органи АП Војводина, али и Министарство спољних послова, Министарство унутрашњих послова, Управа царина, Управа за трезор, Пореска управа који воде поменуту евиденцију и на основу ње планирају и примењују одговарајуће мере.

Заштитник грађана је на основу прикупљених података, али и разговора које је имао са представницима националних савета националних мањина, упутио препоруку органима државне управе да приликом запошљавања извршилаца воде рачуна о заступљености припадника националних мањина у државним органима и јавним службама и препоруку Служби за управљање кадровима да отклони недостатке у вези са непостојањем података о националној структури запослених у органима државне управе. Служба за управљање кадровима се, настојећи да спроведе препоруку, суочила са објективним тешкоћама на које је указао и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности сматрајући да доследна примена Закона о заштити података личности, искључује могућност прикупљања овакве врсте података без одговарајућег законског основа.

Заштитник грађана, уважавајући чињеницу да је изјашњавање о националној припадности слободно и пренебрегавајући могућност државних органа да подстичу запошљавање припадника националних мањина у својим службама непосредном применом чл. 77 Устава Србије, указује на то да је за планирање дугорочних мера запошљавања припадника националних мањина у државној и јавној управи неопходан податак о националној структури запослених у државним органима. С обзиром на то да је на ове проблеме и раније указао, да је упутио одговарајуће препоруке, као и то да је у децембру 2009. године усвојен нов Закон о државним службеницима којим поменути пропуст није отклоњен, Заштитник грађана је упутио Председнику Владе РС, уједно и председавајућем Савета за националне мањине РС, иницијативу за припрему и доношење законског основа за уређење ове области.