а

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

UKUPNO STANOVNIKA

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

UKUPNO

\r\n
\r\n

%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

UKUPNO

\r\n
\r\n

%

\r\n
\r\n

12.994

\r\n
\r\n

Srbi

\r\n
\r\n

8.372

\r\n
\r\n

64.43

\r\n
\r\n

Romi

\r\n
\r\n

287

\r\n
\r\n

2.21

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Vlasi

\r\n
\r\n

3.356

\r\n
\r\n

25.83

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 b_280_0_16777215_00_images_stories_boljevac_grafikon.jpg